CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NHÂN

Calgary canada-day Pixabay-5370627.jpg

Khởi nghiệp
Start-Up Visa / SUV

11_Depositphotos_72202395_xl-2015.jpg

Doanh nhân Nova Scotia
NSNP Entrepreneur 

pexels-mentatdgt-937481.jpg

Tự làm chủ Québec
Businesspeople - Self-Employed

pexels-bongkarn-thanyakij-3788874.jpg

Doanh nhân Ontario
OINP Entrepreneur

07_Depositphotos_250259434_xl-2015.jpg

Doanh nhân Québec
​Businesspeople - Entrepreneur

06_Depositphotos_355718530_xl-2015.jpg

Tự làm làm chủ liên bang
Federal Self-Employed program

ĐỊNH CƯ CHUYÊN MÔN CAO / THỢ NGHỀ / LAO ĐỘNG

03_Depositphotos_171016622_xl-2015.jpg

Diện tay nghề chuyên môn liên bang
​Federal Skilled Worker (Express Entry)

Pexels_Toronto-cityscape-935474.jpg

Diện kinh nghiệm Canada
Canadian Experience Class (Express Entry)

Man and machine_AdobeStock_322682493.jpe

Diện thợ lành nghề liên bang
Federal Skilled Trades (Express Entry)

Asian Health care worker_Depositphotos_2

Caregiver - Chăm sóc cá nhân
Home Support Worker Pilot

09_Depositphotos_163392534_xl-2015.jpg

Tay nghề chuyên môn đang cần Ontario 
OINP Employer Job Offer In-Demand Skills

06_Depositphotos_132536468_xl-2015.jpg

Nông nghiệp Thực phẩm thí điểm
Federal Agri-Food Immigration Pilot